Wydawca treści Wydawca treści

„Santockie Zakole”

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1232).

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat przyrody – rezerwat „Santockie Zakole",utworzony 

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., w drodze aktu prawa miejscowego wydał Zarządzenie Nr 63 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Santockie Zakole".

Rezerwat posiada Plan Ochrony, ustanowiony Zarządzeniem Nr 28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z 20 sierpnia 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1580). Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych pozostałości lasów łęgowych i innych siedlisk przyrodniczych, oraz ochrona miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych. Rezerwat ze względu na najważniejszą funkcję uznany został za faunistyczny, lecz spełnia również funkcję florystyczną.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 36,71 ha.