Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Skwierzyna, ul. 2 Lutego 2, 66-440 Skwierzyna

Siedziba Nadleśnictwa Skwierzyna mieści się w  budynku usytuowanym w miejscowości Skwierzyna.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to 07:00-15:00.

Wejście główne do siedziby znajduje się z przodu budynku po jego prawej stronie od strony ul. Partyzanckiej. Nawierzchnia ulicy brukowana, z nierównościami poziomymi, stopnie bez pochylni oraz klatka schodowa bez pochylni, windy i platformy dla osób niepełnosprawnych. Wejście dodatkowe znajduje się od strony placu z tyłu budynku. Nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej, występują niski krawężnik, próg drzwi zewnętrznych, klatka schodowa bez pochylni, windy i platformy dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Partyzanckiej oraz na placu z tyłu budynku. Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest ograniczony ze względu na brak pochylni, wind i platform. Wejście główne prowadzi do korytarza oraz sekretariatu umiejscowionego w osobnym pomieszczeniu po prawej stronie. Wejście dodatkowe prowadzi na klatkę schodową, z której można wejść na trzy poziomy budynku: „-1” z magazynami, pomieszczeniem socjalnym oraz salą edukacji leśnej; „0” z korytarzem prowadzącym do poszczególnych pokoi działów gospodarki leśnej, księgowości, sekretariatu oraz biur Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego oraz Głównej Księgowej; „1” z korytarzem prowadzącym do pokoi działu gospodarki leśnej, administracji, biura Inżynierów Nadzoru, posterunku Straży Leśnej, sali narad. Petenci kierowani są do określonego pokoju, wskazując poziom budynku i numer pokoju. Umówieni goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają szerokość umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejście do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów bądź są to progi o niewielkiej wysokości.

Na środkowym oraz górnym poziomie znajdują się toalety. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 95 728 69 40 lub e-mailowy pod adres skwierzyna@szczecin.lasy.gov.pl.