Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby

Nadleśnictwo Skwierzyna jest jednostką jednoobrębową o ogólnej powierzchni 24247,3631 ha. Lasy zajmują 23801,6491 ha, co stanowi 52 % powierzchni ogólnej nadleśnictwa.

Struktura lasów Nadleśnictwa jest dość jednorodna. Układ siedlisk wg stanu na dzień 01.01.2016 roku przedstawia się następująco: udział siedlisk borowych, czyli drzewostanów z przewagą gatunków iglastych (najczęściej sosny), stanowi aż 82 % powierzchni Nadleśnictwa, siedliska lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, zajmują 18 % tego obszaru.

Gatunkiem zdecydowanie dominującym jest sosna zwyczajna (96 % powierzchni lasów), występująca na wszystkich siedliskach borowych oraz na siedlisku LMśw (las mieszany świeży). Na słabszych siedliskach tworzy lite drzewostany sosnowe, natomiast na żyźniejszych BMw (bór mieszany wilgotny) i LMśw występuje w zmieszaniu lub z domieszką dębu, świerka i buka. Poza sosną znaczenie gospodarcze mają brzoza i olsza, zajmując łącznie 3 % powierzchni leśnej oraz dąb, świerk i buk, których łączny udział w powierzchni leśnej wynosi 1 %.

Udział drzewostanów w klasach wieku.

13 % – I klasa

13 % – II klasa

29 % – III klasa

19 % – IV klasa

19 % – V klasa

7 %  VI klasa i starsze

Średni wiek drzewostanów to 58 lat.