Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W LASACH

NADLEŚNICTWO SKWIERZYNA UCZESTNICZY W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE.

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

- budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)

- zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)

- doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)

- budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)

  • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

- zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Zakres rzeczowy w ramach realizacji Projektu w Nadleśnictwie Skwierzyna obejmuje zakup samochodu patrolowo-gaśniczego za kwotę 184 500,00 zł, gdzie kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 150 000,00 zł.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł