Lista aktualności Lista aktualności

PROJEKT OCHRONY GATUNKÓW I SIEDLISK

KOLEJNY PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UE, W KTÓRYM UCZESTNICZY NASZA JEDNOSTKA.

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Planowany okres realizacji: 2017-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu są polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Cel szczegółowy w ramach realizacji Projektu w Nadleśnictwie Skwierzyna na lata 2017-2019 obejmuje ochronę sosnowych borów chrobotkowych 91T0 na obszarze Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej poprzez bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy w formie obumarłych konarów, gałęzi, czubów i pozostałości potrzebieżowych poza obręb płatów siedliska przyrodniczego, gdzie planowana kwota na realizację zadań na terenie nadleśnictwa wynosi 14 000,00 zł netto.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 23 206 997,57 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 430 639,54 zł